Vim lá da bahia pra lhe ver

Vim lá da  bahia  pra  lhe  ver,

Vim lá da bahia  pra  lhe  ver,

Vim lá da bahia  pra  lhe  ver,  pra  lhe  ver,

pra  lhe  ver,  pra  lhe  ver,  pra  lhe  ver

Vim lá da bahia  pra  lhe  ver,

Vim lá da bahia  pra  lhe  ver,

Vim lá da bahia  pra  lhe  ver,

pra  lhe  ver,  pra  lhe  ver,  pra  lhe  ver,  pra  lhe  ver

Pra  lhe  ver,  pra  lhe  ver,   pra  lhe  ver,

pra  lhe  ver,  pra  lhe  ver

Pra  lhe  ver,  pra  lhe  ver,   pra  lhe  ver,

pra  lhe  ver,  pra  lhe  ver